مفاهیمی که در این مقاله یاد می‌گیرید

  • سینتکس دستورات شرطی پی اچ پی

  • انواع دستورات شرطی در پی اچ پی

  • مثال کاربردی از دستورات شرطی در پی اچ پی

دستور شرطی if

یکی از مهم‌ترین دستوراتی که در بسیاری از زبان‌های برنامه نویسی وجود دارد دستور if است که در PHP هم وجود دارد و به ما این امکان را می‌دهد تا اجرا شدن کدهایمان را مشروط کنیم به صادق بودن یا نبودن وضعیتی خاص نوع ساختار این دستور در زبان برنامه نویسی PHP مشابه زبان برنامه نویسی C هست

if(conditional)
statement

بخش شرطی آن به عنوان یک boolean بررسی میشود در صورتی که شرط مدنظر به عنوان مقدار true ارزیابی شود دستورات شما اجرا میشود در غیر این صورت اجرای برنامه به خارج از بلوک دستور if هدایت می‌شود

مثال #۱ نمونه زیر کد مربوط به چاپ شدن مقدار a بزرگتر از مقدار b است را اجرا میکند در صورتی که مقدار a بزرگتر از مقدار b باشد

کپی

در صورتی که بخواهید از بیش از یک وضعیت و کد را برای یک شرط مشخص اجرا کنید می‌توانید از Curly Brackets ({}) استفاده کنید

کپی

 

منبع : php.net

دستور شرطی if و else

اغلب شما می‌خواید در صورتی که شرط شما پس از ارزیابی به مقدار true ارزیابی نشد و معادل false بود کدها و وضعیت‌های متفاوتی را اجرا کنید در این صورت می‌توانید از دستور else استفاده کنید

مثال #۲ دستور شرطی if و else

کپی

بلوک else فقط در صورتی اجرا می‌شود که دستور if شما به مقدار false ارزیابی شود سپس کنترل و اجرای برنامه به خارج از دستور else هدایت می‌شود.

منبع : php.net

دستور شرطی if و else if و else

این نوع کامل‌ترین نوع دستورات شرطی هست که شما می‌توانید بلوک‌های متفاوت از شرطهای متفاوت را بررسی کنید در این حالت نیز در صورتی که هر یک از شرطها برابر با true باشد وضعیت و کدهای مربوط به اون بلوک اجرا می‌شود و در صورتی که شرطها برابر با false باشند بلوک else اجرا می‌شود

نکته : اولین بلوک شرطی که مقدار آن برابر با true شود دیگر شرطهای بعدی بررسی نمی‌شوند و کنترل برنامه به خارج از دستور شرطی if ، else if ، else شما هدایت می‌شود

مثال #۳ دستور شرطی if و else if و else

کپی

منبع : php.net

دستور شرطی switch

دستور switch مشابه دستور if یک شرط را بررسی می‌کند و تمامی شرطهایی که با دستور siwtch بررسی شوند را می‌توان با if هم بررسی کرد اما عکس این موضوع صدق نمی‌کند ، دستور switch یک متغیر میگیرد و مقادیر مختلف را روی آن بررسی می‌کند در صورتی که هر یک از مقادیر با متغیر دریافتی برابر باشد کدهای مدنظر آن را اجرا می‌کند

مثال #۴ دستور switch

کپی

نکته : از نظر سرعت اجرای کد و تفسیر شدن آنها switch عملکرد بهینه‌تری دارد

منبع : php.net

مثال #۵ سینتکس دستورات شرطی

نوع نوشتاری و سینتکس متفاوتی برای نوشتن تمامی دستورات شرطی و حلقه‌ها وجود دارد که به جای استفاده از Curly Brackets ({}) ها از Colon (:) استفاده می‌کنیم

کپی