مواردی که در این مقاله یاد می‌گیرید

 • سینتکس یا نوع نوشتاری زبان برنامه نویسی پی اچ پی

 • تعریف متغیر ها و مقدار دهی آنها در پی اچ پی

 • انواع متغیرها در پی اچ پی

سینتکس پی اچ پی

فایل‌هایی که توسط زبان برنامه نویسی پی اچ پی نوشته می‌شوند دو مشخصه دارند

 1. فایلی که حاوی کدهای پی اچ پی است پسوند php. دارد
 2. کدهای آن در تگ  <?      php?> قرار میگیرند

تعریف متغیر در پی اچ پی

در زبان برنامه نویسی پی اچ پی همه متغیر ها با علامت $ (دالر ساین) شروع میشوند و یک نام متغیر بعد از آن ، برای مثال name$، نام اختیاری متغیر میتواند فقط شامل موارد زیر باشد

 1. حروف الفبا انگلیسی    A-Z و a-z
 2. خط زیر    _
 3. اعداد    9-0

نکته : متغیرها میتواند با حروف یا ـ (خط زیر) شروع شوند

نکته : متغیر ها در زبان برنامه نویسی php هنگام مقدار دهی به صورت خودکار نوع داده‌ای آنها تعریف میشوند

در زمان مقدادهی عبارت سمت چپ مساوی نمی‌تواند یک عبارت پیچیده باشد اما عبارت سمت راست می‌تواند یک عبارت پیچیده باشد.

با برابر قرار دادن نام متغیر با یک مقدار آن متغیر تعریف میشود nowlogy$ در زیر یک متغیر است که به صورت خودکار از جنس string (رشته) تعریف می‌شود و در حافظه موقت رم ذخیره می‌شود به این خاصیت که در زمان اجرای برنامه به صورت خودکار تصمیم گیری میشود که آن متغیر از چه نوعی باشد به این داینامیک تایپ گفته می‌شود که در زبان برنامه نویسی پی اچ پی هم هست

مثال #۱ تعریف متغیر

کپی

 

تعریف متغیرهای متغیر در پی اچ پی

به شکل زیر می‌توانید متغیرها را به صورت تو در تو تعریف کنید و برای دسترسی به هر تعداد متغیر درون متغیر دیگر باشد برای دسترسی به آن متغیر از همان تعداد علامت دالرساین بیشتر استفاده می‌کنید

مثال #۲ متغیرهای متغیر

کپی

 

انواع متغیرها در پی اچ پی

 1. Integer : اعداد صحیح
 2. Float : اعداد اعشاری
 3. String : رشته های کاراکتری
 4. Boolean : داده دو دویی
 5. Array : آرایه
 6. Null : نول
 7. Object : شیئ
 8. Resource : منبع

مثال #۳ تعریف انواع متغیر

کپی

 

تابع ()gettype استفاده شده یکی از توابع php هست که یک متغیر را دریافت میکند و خروجی را به صورت یک رشته (String) بر میگرداند

تبدیل نوع متغیرها (Type Casting) در مثال زیر مقدار رشته ای ’15’ به یک مقدار صحیح تبدیل میشود و مقدار عددی 10 به یک مقدار رشته ای به همین صورت انوع نوع داده ها قابل تبدیل هستند

مثال #۴ تشخیص نوع متغیر

کپی

انواع اپراتورها در زبان برنامه نویسی php

عملگرهای محاسباتی

 1. علامت منفی (-) عملگر قرینه
 2. چهار عمل اصلی :    +    –    *    /
 3. باقیمانده :    %
 4. توان :   **

عملگرهای تخصیص و مقدار دهی

 1. عملگر تخصیص :    =
 2. عملگر تخصیص :    =+
 3. عملگر تخصیص :    =-
 4. عملگر تخصیص :    =*
 5. عملگر تخصیص :    =/
 6. عملگر تخصیص :    =٪

عملگرهای افزایش و کاهش

 1. عملگر تخصیص :    ++
 2. عملگر تخصیص :    —

نکته : عملگرهای افزایش و کاهش میتوانند به صورت پیشوندی و یا پسوندی استفاده شوند

عملگرهای رشته ها

 1. عملگر الحاق : نقطه ( . )
 2. عملگر مقدار دهی الحاق :    =.

عملگرهای مقایسه و رابطه ای

 1. تساوی :    ==
 2. نامساوی :    =!
 3. کوچکتر ، بزرگتری ، کوچکتر مساوی ، بزرگتر مساوی :    <    >    =>    =<
 4. تساوی عینی :    ===
 5. عدم تساوی عینی :    ==!

عملگرهای منطقی

 1. ترکیب عطفی :    and    ،    &&    ،    AND
 2. ترکیب فصلی :    or    ،    ||    ،    OR
 3. نقیض : NOT    ،    !
 4. ترکیب فصلی انحصاری :   xor    ،    XOR
 5. تساوی عینی :    ===
 6. عدم تساوی عینی :    ==!

عملگرهای بیتی

 1. ترکیب عطفی :    &
 2. ترکیب فصلی :    |
 3. نقیض :    ~
 4. XOR :    ^
 5. شیفت :    >>    <<

اپراتورهای شرطی

مثال #۵ اپراتور شرطی تک خطی

کپی

در این مثال مقدار متغیر a$ با مقدار متغیر b$ برابر نیست در نتیجه مقدار بعد از دو نقطه یعنی صفر اجرا میشود

مثال اپراتور شرطی سفینه فضایی

کپی

اگر a > $b$ باشد نتیجه شرط مثبت است

اگر a < $b$ باشد نتیجه شرط منفی است

اگر a = $b$ باشد نتیجه شرط صفر است

مثال #۷ اپراتور شرطی نال کولس (Null Coalesce)

کپی

این شرط تا زمانی که مقدار نال باشد ادامه پیدا میکند و مقدار اولین متغیری که حاوی مقداری غیر از نال باشد بر میگرداند

تعریف ثوابت در زبان برنامه نویسی php

مثال #۸ تعریفه ثابت

کپی

define یک تابع در php است این تابع ۲ پارامتر میگیرد پارامتر اول نام و پارمتر دوم یک مقدار است مقدار تعریف شده در سراسر نرم افزار قابل استفاده است و مقدار تعریف شده قابل تغییر نیست.

بررسی تمامی متغیرها در یک سند پی اچ چی

مثال #۹ تابع ()get_defined_vars

کپی

این تابع آرایه‌ای از تمامی متغیرهای موجود در یک صفحه را به صورت تو در تو و چند بعدی برمیگرداند